Om oss

Vi brenner for å styrke tilbudet i introduksjonsprogrammet. Vi vet hvor ressurskrevende det er å få til et helhetlig og kvalitetssikkert tilbud i introtimene og erfaringene tilsier at kommunene sitter på hver sin kant og finner opp kruttet. Vi har også vært der. Forskjellen er at vi har satt vårt tilbud i system og nå deler vi det med dere! Her er vår histore…...


Bakgrunn

I en lengre periode opplevde Enhet for integrering i Hustadvika kommune at programdeltakerne gjentatte ganger kom innom kontoret for å få hjelp til helt grunnleggende ting som å forstå og betale en regning. Programveilederne i enheten opplevde dette som svært tidkrevende og det gikk utover andre viktige arbeidsoppgaver. I et forsøk på å få oversikt over hva slags kunnskap og ferdigheter deltakerne hadde behov for, overtok enheten ansvaret for hele introduksjonsprogrammet f.o.m høsten 2017. 

Prosjektet Mitt Intro

Med prioriterte midler ble det høsten 2017 ansatt en prosjektleder som fikk ansvaret for å organisere og utvikle introduksjonsprogrammet i Hustadvika kommune. Enhetens utfordringer og erfaringer, samt programdeltakernes kunnskapshull ble kartlagt. Dette resulterte i at man fikk utviklet åtte områder og over 150 presentasjoner med tema som man anså som viktige for at deltakerne skulle få nødvendig informasjon, kunnskaper og ferdigheter til å kunne bli økonomisk selvstendig og aktiv i samfunns- og arbeidsliv (jf. Introduksjonsloven § 1). 

Introduksjonsprogrammet ble kalt Mitt Intro og områdene ble som følgende:

  • Individuell plan
  • Arbeid/ JobbIntro
  • Bolig
  • Økonomi
  • PC og Internett
  • Samfunn, familie, fritid og inkludering
  • Helse
  • Norsk

I prosjektperioden høsten 2017 - høsten 2019 ble det jobbet aktivt med å utvikle tilpassede og relevante tema i de ulike områdene. Ansatte og programdeltakere var aktive deltagere i prosessen med jevnlige evalueringer og samarbeidsmøter. Dette resulterte i at alle områdene fikk nøye utvalgte tema tilpasset brukergruppen med helt konkrete kompetansemål slik at både bruker og veileder visste hva som var forventet læringsutbytte.

Våren 2019 ble prosjektet satt sammen i system ved at man utarbeidet en lokal læreplan for introduksjonsprogrammet 2019 - 2021. Læreplanen ga oversikt over områder, tema, kompetansemål og forslag til arbeidsmåter. Læreplanen ble lagt ut på Sharepoint (Teams fra 2020) med hyperkoblede presentasjoner/ undervisningsmateriell slik at programveileder ved ett enkelt tastetrykk fikk opp ønsket undervisningsmateriell. Dette var ressursbesparende og fikk stor verdi for programveileder og programdeltaker. Etter hvert så vi også at dette hadde nasjonal verdi. 

Det fantes ingen standardiserte undervisningsmateriell for introundervisning og det var ellers lite formålstjenlig og tilgjengelig materiell tilpasset brukergruppen. De fleste kommuner vi snakket med, slet med å få til et helhetlig og godt introtilbud og vi ønsket derfor å dele arbeidet vårt. Slutten av 2020 begynte vi å utarbeide nettsiden www.mittintro, og 14. februar 2021 lanserte vi den inklusiv området, 'Livsmestring', som ble pålagt i introundervisning etter ny integreringslov av januar 2021. 

Vi har helt siden oppstarten utviklet oss. Noen områder har blitt oversatt til nynorsk og russisk, og vi har som mål å oversette flere og på ulike språk. Videre, har vi i 2024 lagt inn en egen side vedr. undervisning for Ukrainere. 

www.mittintro.no

Med nettsiden mittintro.no tilbys kommune Norge et digitalt kvalifiseringsverktøy til bruk i introduksjonsprogrammet.

Ved bare noen tastetrykk får du opp brukervennlig og nyttige presentasjoner til bruk i introundervisningen eller til det formål du måtte ønske. 
 
Mitt Intro tilbyr syv områder med mange relevante tema som vi vet vil være ressursbesparende for deg og din arbeidsplass. I tillegg tilbyr vi livsmestringskurs etter lovpålagt krav og mål, samt et intensivt kurs basert på Ukrainere! 

Så er det noe å lure på?

Ta kontakt, registrer deg som medlem og sett i gang! 


Ansatte


Kari Småge

Enhetsleder

Telefon: 479 68 981

E-post: kari@mittintro.noMarianne Bøvra

Prosjektleder

Telefon: 915 18 970

E-post: marianne@mittintro.no


Lisa Eikrem

Konsulent

Telefon: 917 33 604

E-post: lisa@mittintro.no


 

Lene Ugelstad

Konsulent

Telefon: 476 35 162

E-post: lene@mittintro.no