Om oss

Vi brenner for å styrke tilbudet i introduksjonsprogrammet. Vi vet hvor ressurskrevende det er å få til et helhetlig og kvalitetssikkert tilbud i introtimene og erfaringene tilsier at kommunene sitter på hver sin kant og finner opp kruttet. Vi har også vært der. Forskjellen er at vi har satt vårt tilbud i system og nå deler vi det med dere! Her er vår histore…...


Bakgrunn

I en lengre periode opplevde Enhet for integrering i Hustadvika kommune at programdeltakerne til stadighet kom innom kontoret for å få hjelp til helt grunnleggende ting som å forstå og betale en regning. Programveilederne i enheten opplevde dette som svært krevende da det gikk utover andre viktige arbeidsoppgaver. Som et forsøk på å få kontroll på situasjonen overtok enheten ansvaret for hele introduksjonsprogrammet f.o.m høsten 2017.


Prosjektet Mitt Intro

Med prioriterte midler ble det høsten 2017 ansatt en prosjektleder som fikk ansvaret for å organisere og utvikle introduksjonsprogrammet. Enhetens utfordringer og erfaringer, samt programdeltakernes kunnskapshull ble kartlagt.  Dette resulterte i at man fikk utviklet åtte områder som man anså som viktige for at deltakerne skulle få nødvendig informasjon, kunnskaper og ferdigheter til å kunne bli økonomisk selvstendig og aktiv i samfunns- og arbeidsliv (jf. Introduksjonsloven § 1). 

Introduksjonsprogrammet ble kalt Mitt Intro og områdene ble som følgende:

  • Individuell plan
  • Arbeid/ JobbIntro
  • Bolig
  • Økonomi
  • PC og Internett
  • Samfunn, familie, fritid og inkludering
  • Helse
  • Norsk

I prosjektperioden høsten 2017 - høsten 2019 ble det jobbet aktivt med å utvikle tilpassede og relevante tema i de ulike områdene. Ansatte og programdeltakere var aktive deltagere i prosessen med jevnlige evalueringer og samarbeidsmøter. Dette resulterte i at alle områdene fikk nøye utvalgte tema tilpasset brukergruppen med helt konkrete kompetansemål slik at både bruker og veileder vet hva som forventes av læringsutbytte.

Våren 2019 ble prosjektet satt sammen i system ved at man utarbeidet en lokal læreplan for introduksjonsprogrammet 2019 - 2021. Læreplanen gir oversikt over områder, tema, kompetansemål og forslag til arbeidsmåter. Læreplanen ble lagt ut på Sharepoint (Teams fra 2020) med hyperkoblede presentasjoner/ undervisningsmateriell slik at programveileder ved ett enkelt tastetrykk får opp ønsket undervisningsmateriell. Dette er ressursbesparende og har stor verdi for programveileder og programdeltaker.

I utarbeidelsen av prosjektet så man videre at dette også har nasjonal verdi. P.t finnes det ingen standardiserte undervisningsmateriell for introundervisning og det er ellers lite formålstjenlig og tilgjengelig materiell tilpasset brukergruppen. Prosjektet har imidlertid gjort at Enhet for integrering i Hustadvika kommune sitter på over 150 tilpassede undervisningsmateriell / presentasjoner satt i system. Erfaringsmessig og etter samtale med andre kommuner vet vi at mange sliter med å få til et helhetlig og godt introtilbud og bruker mye ressurser på å finne opp kruttet gang etter gang. 

Dette har nå Enhet for integrering i Hustadvika kommune og Mitt Intro en løsning på.

www.mittintro.no

Med nettsiden mittintro.no kan vi nå tilby kommune Norge et digitalt kvalifiseringsverktøy til bruk i introduksjonsprogrammet.

Ved bare noen tastetrykk får du opp brukervennlig og nyttige presentasjoner til bruk i introundervisningen eller til det formål du måtte ønske. 
 
Mitt Intro tilbyr syv områder med mange relevante tema som vi vet vil være ressursbesparende for deg og din arbeidsplass. I tillegg tilbyr vi livsmestringskurs etter lovpålagt krav og mål! 

Så er det noe å lure på?

Ta kontakt, registrer deg som medlem og sett i gang! 


Ansatte


Kari Småge

Enhetsleder

Telefon: 479 68 981

E-post: kari@mittintro.noMarianne Bøvra

Prosjektleder

Telefon: 915 18 970

E-post: marianne@mittintro.no


Lisa Eikrem

Konsulent

Permisjon